2015-09-22

Rejestry, ewidencje i składnica akt

Rejestry i ewidencje:

1.   Księga główna przyjęć i wypisów,

2.   Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć,

3.   Lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego,

4.   Księgi chorych oddziałów,

5.   Księgi raportów lekarskich,

6.   Księgi raportów pielęgniarskich,

7.   Księgi zabiegów,

8.   Księgi pracowni diagnostycznych,

9.   Księga zabiegów leczniczych,

10.  Księgi porad ambulatoryjnych dla nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i

      pielęgniarskiej,

11.  Księga zgonów,

12.  Rejestr osób przyjętych do szpitala (prowadzony na podstawie Rozporządzeni Ministra

       Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w

       sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego),

13.   Rejestry osób przebywających na leczeniu na podstawie postanawiania sądu,

14.   Rejestr zakażeń szpitalnych,

15.   Ewidencje dotyczące produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

16.   Rejestr zamówień publicznych,

17.   Rejestr umów dotyczących zamówień publicznych,

18.   Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Szpitala,

19.   Rejestr Uchwał Rady Społecznej,

20.   Rejestr upoważnień i pełnomocnictw,

21.   Rejestr delegacji,

22.   Rejestr pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze,

23.   Dziennik korespondencyjny (dot. korespondencji przychodzącej i wychodzącej),

24.   Pocztowa książka nadawcza (dot. listów poleconych),

25.   Książka kontroli zewnętrznych,

26.   Rejestr użytkowników systemu poczty elektronicznej,


Uwaga

Prawo do informacji prowadzonych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu rejestrów i ewidencji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę Szpitala.

 

 

Składnica akt

1.   W Szpitalu w Lubiążu obowiązuje podział dokumentacji na:

1)    Dokumentację medyczną.

2)    Dokumentację niemedyczną.

2.   Zakończoną dokumentację medyczną przekazuje się do komórki organizacyjnej

      właściwej do spraw dokumentacji chorych i statystyki medycznej.

3.   Zakończoną dokumentację medyczną przekazuje się do komórki organizacyjnej

      Składnica akt.

4.   Organizację, zadania i zakres działania Składnicy akt, tryb przejmowania dokumentacji z

komórek organizacyjnych, sposób ich przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczania w składnicy, zasady udostępniania akt, jak również zasady i tryb przekazywania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia lub na makulaturę określa „Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu” (Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. oraz Zarządzenie Wewnętrzne nr 32/2012 z dnia 16 lipca 2012 r.).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się